26-01-2016

Indeling Salmonella categorie vleesvarkens

Hoe wordt de Salmonella categorie-indeling berekend?


Laboratoriumuitslagen:
Van uw laboratorium ontvangt u de Salmonella-uitslagen. Op de uitslagen is het niveau antistoffen tegen salmonella als maat voor de besmetting uitgedrukt in een OD waarde (%). Hoe hoger de OD-waarde, hoe meer antistoffen tegen Salmonella in het bloedserum zitten. Deze OD-waarden worden vervolgens ook gebruikt om uw bedrijf in één van drie categorieën in te delen.


Per periode van 4 maanden (trimester) krijgt uw bedrijf eerst een score.
Deze score varieert van 1 (gunstig) tot 3 (ongunstig) en wordt als volgt bepaald:
Score 1: 20% of minder van de bloeduitslagen een OD% groter dan OD40   
Score 2: Meer dan 20% en minder dan 40% van de bloeduitslagen een OD% groter dan OD40  
Score 3: 40% of meer van de bloeduitslagen een OD% groter dan OD40   

Vervolgens worden de scores van de laatste drie trimesters bij elkaar opgeteld om de categorie-indeling van het bedrijf te bepalen.

De bepaling vindt plaats volgens onderstaand schema:

  • Categorie 1: De som van de scores van de laatste drie trimesters is 3 of 4
  • Categorie 2: De som van de scores van de laatste drie trimesters is 5, 6 of 7
  • Categorie 3: De som van de scores van de laatste drie trimesters is 8 of 9

 

De categorie-indeling is een maat voor het risico dat de vleesvarkens van het bedrijf met Salmonella besmet zijn.

  1. Categorie 1: gering risico
  2. Categorie 2: matig risico 
  3. Categorie 3: hoog risico


Tot op heden worden er geen maatregelen verplicht gesteld voor bedrijven in categorie 3. In de toekomst zal men waarschijnlijk wel verplicht worden om maatregelen te nemen of worden er sancties opgelegd vanwege een ongunstige categorie-indeling. Op dit moment wordt in Duitsland al gekort bij de slachtvarkens.


Ook willen wij u er op attenderen dat uit onderzoek is gebleken dat ongunstige Salmonella-uitslagen gerelateerd zijn aan minder goede technische resultaten. Het nemen van passende maatregelen kan dus ook uw technische- en financiële bedrijfsresultaten positief beïnvloeden.


> Wilt u aan de slag met het nemen van maatregelen om zodoende in een lagere categorie terecht te komen, neemt u dan contact op met uw dierenarts.


NB: Leeftijd bloedtappen
De leeftijd van de varkens op het moment van bloedtappen is van belang.
Laat in de vleesvarkensfase tappen, geeft het beste beeld m.b.t. het Salmonella-risico voor de vervolgfase (slachterij, vers vlees).
Te vroeg in de vleesvarkensfase bloedtappen geeft bovendien op sommige bedrijven, bijvoorbeeld bij bedrijven die extra Salmonella-maatregelen in de vleesvarkensfase nemen, een minder gunstige uitslag.

Vandaar dat ook gekozen is voor het bloedtappen aan het eind van de vleesvarkensfase (in de laatste drie weken voor de slacht).
Zware varkens zijn wel moeilijker te tappen, maar geven een juister beeld met betrekking tot het Salmonella-risico. Uiteraard kunt u de varkens ook aan de slachtlijn laten bloedtappen

varkentje